विक्शनरी:Nondichi manddavoll/gom-deva

Wiktionary कडल्यान
Romi नागरी ಕನ್ನಡ್ English

कोंकणी विक्शनरींत एक नोंद करचे खातीर ही मार्गदर्शणाची मांडावळ आसा.

सकयल नोंदे खातीर नमुन्याचो रुपकार दिला:

==[[कोंकणी]]==

===हेर रूप===
====लिप्यांतरण====
====वेगळ्या बोलियांनी====
====शब्दबरवपाचे बदल====
===शब्दशास्त्र (शब्दाचें मूळ)===

===उच्चार===
* <उच्चाराचेर धरलेलें उतरावप>
* <आवाजाच्यो फायली खंयच्याय संबंदी पोटभाशेंत>

===<उतराची जात 1 (नाम, क्रियापद, आदी)>===
'''<मुखेल उतराची वळ>''' ''<लिंग>'' ''<क्रियापदाचो प्रकार: सकर्मक, अकर्मक ..>'' 
# <अर्थ 1>
#* <उतारे>
# <अर्थ 2>
#* <उतारे>
   <आदी>
====समानर्थ====
====विरोध्दर्थ====

====भोववचन==== <नामांक आनी विशेशणांक>

====विभक्ती रूप==== <नामांक आनी विशेशणांक>

<नामां / विशेशणां खातीर विभक्ती तकटो>

====क्रियापद चलोवप==== <क्रियापदांक>

<क्रियापद चलोवपाचो तकटो>

====भाशांतर====
{{bxtr-survat}}
* <भास 1>: <भाशांतर>
* <भास 2>: <भाशांतर>
* <भास 3>: <भाशांतर>
{{bxtr-modem}}
{{bxtr-xevott}}

===<उतराची जात 2 (नाम, क्रियापद, आदी)>===
'''<मुखेल उतराची वळ>''' ''<लिंग>'' ''<क्रियापदाचो प्रकार: सकर्मक, अकर्मक ..>'' 
# <अर्थ 1>
#* <उतारे>
   <आदी>
====समानर्थ====
====विरोध्दर्थ====
<आदी>

==[[<वेगळी भास 1 जातुंत तोच शब्द आसा>]]==

==[[<वेगळी भास 2 जातुंत तोच शब्द आसा>]]==

==हेंवुय पळय==
==संदर्भ==
[[वर्ग:Vorgan ghalunk naslolim panam]]

टिपण्यो[बदल]

 • कंकणिंत एक तरी वाक्य बरोवन उत्राचो अर्थ समजावप म्हत्वाचें जावन आसा.
 • कोंकणी नामा खातीर; लिंग - पुल्लिंग, स्त्रिलिंग, नपुसलिंग म्हायतेचो आस्पाव करात. ही म्हायती म्हत्वाची जावन आसा.
 • कोंशाच्या कंसां < > मदें दिल्लया उत्रांच्या बदलेक दुसरें कितें बरवंचें, वो तांची आख्खी वळूच काडची.
 • दर उतराचे जातीक, समानर्थ आनी विरोदर्थ शिवाय तांच्यान अदीक म्हायती दिवंक जाता जशे परीं विशालर्थ, थारावीक अर्थ, दूसऱ्या विभागांतलो अर्थ, सोयरिगतिचो अर्थ, साधारण अर्थ, समन्वीत उतरां मेळयल्लीं उतरां, संबंधीत उतरां आनी संसतिचीं उतरां; जोडूं येतात.
 • वयर वर्णन केल्लो विभाग सक्तेचो न्हय. तुजे लागीं फावो ती फिशाल्काय, साधन संपत्ती वा वेळ ना जाल्यार तुका तें जोडपाक संदर्भ सोडून, बंधन ना. ह्या शिवाय हेरूय विभाग जोडूं येतात.
 • दर अर्थाक वा अनुवादाक संदर्भ जोडपाक म्हत्वाचें. संदर्भ नाशिल्लो कसलय मजकूर काडून उडोवपांत येतलो.
 • नोंदीच्या पानात संभंदीत चित्रां आसूं येतोत.
 • जर तेंच उतर दुस्या भासानी आसल्यार, तेंकां त्याच पानार नोंद करुंक जाय. कोंकणी उतराचो नोंदीचो माथाळो वयर आसतलो, आनी सकळा हेर भाशेचीं नोंदी.
 • तुज्यान सकयल 'Category:Vorgan ghalunk naslolim panam', हाच्या जाग्यार 'Category:Konknni utram', 'कोंकणी उतरां', 'Category:Inglez utram', 'Category:इंग्लीश उतरां', आदी बदलूं येता.
 • दर उतराचे जातीक कोंकणी नांव वापरपाक तुमकां उत्तेजन दिवपांत येता:
  • नाम : Noun
  • सर्वनाम : Pronoun
  • विशेशण : Adjective
  • क्रियापद : Verb
  • क्रियाविशेशण : Adverb
  • उदगार : Interjection

हेंवुय पळय[बदल]