विक्शनरी:Nondichi manddavoll/gom-knda

Wiktionary कडल्यान
Romi नागरी ಕನ್ನಡ್ English

ಕೊಂಕಣಿ ವಿಕ್ಷನರೀಂತ್ ಏಕ್ ನೊಂದ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತೀರ್ ಹೀ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾಚಿ ಮಾರ್ಗದ್ರ್ಶಣಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಆಸಾ.

ಸಕಯ್ಲ್ ನೊಂದೆ ಖಾತೀರ್ ನಮುನ್ಯಾಚೊ ರುಪ್ಕಾರ್ ದಿಲಾ:

==[[ಕೊಂಕಣಿ]]==

===ಹೆರ್ ರೂಪ್===
====ಲಿಪ್ಯಾಂತರಣ್====
====ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಬೊಲಿಯಾಂನಿ====
====ಶಬ್ದಬರವ್ಪಾಚೆ ಬದಲ್====
===ಶಬ್ದಶಾಸ್ತ್ರ್ (ಶಬ್ದಾಚೆಂ ಮೂಳ್)===

===ಉಚ್ಚಾರ್===
* <ಉಚ್ಚಾರಾಚೆರ್ ಧರ್ಲೇಲೆಂ ಉತ್ರಾವಪ್>
* <ಆವಾಜಾಚ್ಯೊ ಫಾಯ್ಲಿ ಖಯ್‍ಚ್ಯಾಯ್ ಸಂಬಂದಿ ಪೊಟ್ಭಾಶೇಂತ್>

===<ಉತ್ರಾಚಿ ಜಾತ್ ೧ (ನಾಮ್, ಕ್ರಿಯಾಪದ್, ಆದಿ)>===
'''<ಮುಖೇಲ್ ಉತ್ರಾಚಿ ವಳ್>''' ''<ಲಿಂಗ್>'' ''<ಕ್ರಿಯಾಪದಾಚೊ ಪ್ರಕಾರ್: ಸಕರ್ಮಕ್, ಅಕರ್ಮಕ್ ..>'' 
# <ಅರ್ಥ್ ೧>
#* <ಉತಾರೆ>
# <ಅರ್ಥ್ ೨>
#* <ಉತಾರೆ>
   <ಆದಿ>
====ಸಮಾನರ್ಥ್====
====ವಿರುದ್ಧರ್ಥ್====

====ಭೊವ್‍ವಚನ್==== <ನಾಮಾಂಕ್ ಆನಿ ವಿಶೇಶಣಾಂಕ್>

====ವಿಭಕ್ತಿ ರೂಪ್==== <ನಾಮಾಂಕ್ ಆನಿ ವಿಶೇಶಣಾಂಕ್>

<ನಾಮಾಂ / ವಿಶೇಶಣಾಂ ಖಾತೀರ್ ವಿಭಕ್ತಿ ತಕ್ಟೋ>

====ಕ್ರಿಯಾಪದ್ ಚಲೋವ್ಪ್==== <ಕ್ರಿಯಾಪದಾಂಕ್>

<ಕ್ರಿಯಾಪದ್ ಚಲೋವ್ಪಾಚೊ ತಕ್ಟೋ>

====ಭಾಶಾಂತರ್====
{{bxtr-survat}}
* <ಭಾಸ್ ೧>: <ಭಾಶಾಂತರ್>
* <ಭಾಸ್ ೨>: <ಭಾಶಾಂತರ್>
* <ಭಾಸ್ ೩>: <ಭಾಶಾಂತರ್>
{{bxtr-modem}}
{{bxtr-xevott}}

===<ಉತ್ರಾಚಿ ಜಾತ್ ೨ (ನಾಮ್, ಕ್ರಿಯಾಪದ್, ಆದಿ)>===
'''<ಮುಖೇಲ್ ಉತ್ರಾಚಿ ವಳ್>''' ''<ಲಿಂಗ್>'' ''<ಕ್ರಿಯಾಪದಾಚೊ ಪ್ರಕಾರ್: ಸಕರ್ಮಕ್, ಅಕರ್ಮಕ್ ..>'' 
# <ಅರ್ಥ್ ೧>
#* <ಉತಾರೆ>
   <ಆದಿ>
====ಸಮಾನರ್ಥ್====
====ವಿರುದ್ಧರ್ಥ್====
<ಆದಿ>

==[[<ವೆಗ್ಳಿ ಭಾಸ್ ೧ ಜಾತುಂತ್ ತೋಚ್ ಶಬ್ದ್ ಆಸಾ>]]==

==[[<ವೆಗ್ಳಿ ಭಾಸ್ ೨ ಜಾತುಂತ್ ತೋಚ್ ಶಬ್ದ್ ಆಸಾ>]]==

==ಹೇಂವುಯ್ ಪಳಯ್==
==ಸಂದರ್ಭ್==
[[वर्ग:Vorgan ghalunk naslolim panam]]

ಟಿಪ್ಣಿಯೋ[बदल]

 • ಕೊಂಕಣೀಂತ್ ಏಕ್ ತರಿ ವಾಕ್ಯ್ ಬರೊವ್ನ್ ಉತ್ರಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಸಮ್ಜಾವಪ್ ಮ್ಹತ್ವಾಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ.
 • ಕೊಂಕಣಿ ನಾಮಾ ಖಾತೀರ್; ಲಿಂಗ್ - ಪುಲ್ಲಿಂಗ್, ಸ್ತ್ರಿಲಿಂಗ್, ನಪುಸಲಿಂಗ್ ಮ್ಹಾಯ್ತೆಚೊ ಆಸ್ಪಾವ್ ಕರಾತ್. ಹಿ ಮ್ಹಾಯ್ತಿ ಮ್ಹತ್ವಾಚಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ.
 • ಕೋಂಶಾಚ್ಯಾ ಕಂಸಾಂ < > ಮದೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಬದ್ಲೇಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂ ಬರೋಂಚೇಂ, ವೋ ತಾಂಚಿ ಆಖ್ಖಿ ವಳೂಚ್ ಕಾಡ್ಚಿ.
 • ದರ್ ಉತ್ರಾಚೆ ಜಾತೀಕ್, ಸಮಾನರ್ಥ್ ಆನಿ ವಿರುದ್ಧರ್ಥ್ ಶಿವಾಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾನ್ ಅದೀಕ್ ಮ್ಹಾಯ್ತಿ ದಿಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ ಜಶೆ ಪರಿಂ ವಿಶಾಲರ್ಥ್, ಥಾರಾವೀಕ್ ಅರ್ಥ್, ದೂಸ್ರ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ಲೊ ಅರ್ಥ್, ಸೊಯ್ರಿಗತಿಚೊ ಅರ್ಥ್, ಸಾಧಾರಣ್ ಅರ್ಥ್, ಸಮನ್ವೀತ್ ಉತ್ರಾಂ, ಮೆಳಯ್ಲಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ಸಂಬಂಧಿತ್ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ಸಂಸ್ತಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ; ಜೊಡೂಂ ಯೆತಾತ್.
 • ವಯ್ರ್ ವರ್ಣನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಿಭಾಗ್ ಸಕ್ತೆಚೊ ನ್ಹಯ್. ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಫಾವೋ ತೀ ಫಿಶಾಲ್ಕಾಯ್, ಸಾಧನ್ ಸಂಪತ್ತಿ ವಾ ವೇಳ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ತೇಂ ಜೊಡ್ಪಾಕ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಸೊಡೂನ್, ಬಂಧನ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರೂಯ್ ವಿಭಾಗ್ ಜೊಡೂಂ ಯೆತಾತ್.
 • ದರ್ ಅರ್ಥಾಕ್ ವಾ ಅನುವಾದಾಕ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಜೊಡ್ಪಾಕ್ ಮ್ಹತ್ವಾಚೆಂ. ಸಂದರ್ಭ್ ನಾಶಿಲ್ಲೊ ಕಸ್ಲಯ್ ಮಜ್ಕೂರ್ ಕಾಡೂನ್ ಉಡೋವ್ಪಾಂತ್ ಯೆತ್ಲೋ.
 • ನೊಂದೀಚ್ಯಾ ಪಾನಾತ್ ಸಂಭಂದೀತ್ ಚಿತ್ರಾಂ ಆಸೂಂ ಯೆತಾತ್.
 • ಜರ್ ತೇಂಚ್ ಉತರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಸಾನಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ತೇಂಕಾಂ ತ್ಯಾಚ್ ಪಾನಾರ್ ನೊಂದ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಕೊಂಕಣಿ ಉತ್ರಾಚೊ ನೊಂದೀಚೊ ಮಾಥಾಳೊ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ತಲೋ, ಆನಿ ಸಕ್ಳಾ ಹೆರ್ ಭಾಶೇಚಿಂ ನೊಂದಿ.
 • ತುಜ್ಯಾನ್ ಸಕಯ್ಲ್ 'Category:Vorgan ghalunk naslolim panam', ಹಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ 'Category:Konknni utram', 'कोंकणी उतरां', 'Category:Inglez utram', 'Category:इंग्लीश उतरां', ಆದಿ ಬದ್ಲೂಂ ಯೆತಾ.
 • ದರ್ ಉತ್ರಾಚೆ ಜಾತೀಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಂವ್ ವಾಪರ್ಪಾಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿವ್ಪಾಂತ್ ಯೆತಾ:
  • ನಾಮ್ : Noun
  • ಸರ್ವನಾಮ್ : Pronoun
  • ವಿಶೇಶಣ್ : Adjective
  • ಕ್ರಿಯಾಪದ್ : Verb
  • ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಶಣ್ : Adverb
  • ಉದ್ಗಾರ್ : Interjection

ಹೇಂವುಯ್ ಪಳಯ್[बदल]